FAQs - KDN Solution có bảo trì và nâng cấp các sản phẩm hiện đang phân phối?

Có. Chúng tôi vẫn đang liên tục lắng nghe người dùng để bảo trì và nâng cấp các sản phẩm hiện được phân phối chính thức trên website. Thời gian của những phiên bản sẽ khác nhau dựa trên sản phẩm, tính năng và sự cố cần khắc phục.